Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Kraków, Zamoyskiego 100
www.sosw2.pl
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Kształcenia Specjalnego zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne, prowadzącym w różnych formach działalność na rzecz wzbogacenia możliwości rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży kształconych przez specjalne placówki oświatowe.


Cele i formy działania Towarzystwa:
Celem Towarzystwa jest inspirowanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji oraz tworzenia warunków możliwie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży kształconych w placówkach specjalnych.


Aby móc spełniać ten cel Towarzystwo:

 • podejmuje działania realizuje je oraz wspiera specjalne placówki oświatowo -wychowawcze finansowane zarówno ze środków państwowych, jak i społecznych,
 • pomaga organizować i prowadzić inne specjalne placówki oświatowo-wychowawcze przy już istniejących ośrodkach specjalnych, o ile powstanie tego typu placówek o różnym szczeblu edukacji jest podyktowane koniecznością tworzenia możliwości pełnego 'rozwoju dzieci i młodzieży specjalnej troski. Placówkami tymi mogą być:
  • przedszkola specjalne
  • gabinety reedukacyjno - logopedyczne
  • gabinety gimnastyki korekcyjnej
  • świetlice terapeutyczne
  • warsztaty przysposabiające do zawodu
 • organizuje i prowadzi własne placówki oświatowo wychowawcze,
 • współpracuje z instytucjami i organizacjami, których cele działania są bliskie celom Towarzystwa,
 • prowadzi poradnictwo w zakresie form i systemu funkcjonowania oświaty specjalnej, zarówno państwowej, jak i społecznej dla pedagogów specjalnych, jak i rodziców dzieci specjalnej troski,
 • wspiera pomocą wszelkie twórcze innowacje z zakresu pedagogiki specjalnej, a dotyczące funkcjonowania organizacji szkolnych, zespołów muzycznych, wydawnictw szkolnych,
 • wspiera inicjatywy i działania w dziedzinie kultury fizycznej,
 • zajmuje stanowisko i wyraża opinie w sprawach dotyczących specjalnej oświaty i wychowania,
 • rozwija wszelkie inne formy działalności służące możliwie wszechstronnemu rozwojowi dzieci specjalnej troski, w tym organizuje różnorodne formy rekreacji, turystyki i wypoczynku,
 • prowadzi działalność gospodarczą, której przeznaczone są na cele statutowe Towarzystwa.


(c) SOSW2 Kraków 2006 - 2020

wykonanie: YELLOWTEAM.PL