Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Kraków, Zamoyskiego 100
www.sosw2.pl
Psycholog


Psycholog - mgr Maria Matyszkiewicz

Godziny pracy:

poniedziałek: 10.35-12.00
wtorek:         8.00-12.00
środa:          10.30-13.30
czwartek:      9.40-12.40
piątek:          8.45-9.45

Dyżury dla rodziców:
piątek
8.45-9.45
w dniu wywiadówki
15.00-16.00


Opieka psychologiczna udzielana jest za zgodą i na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych naszych uczniów.


Praca psychologa skupia się wokół stałych zadań, do których należą:

1. Praca z uczniami nowoprzyjętymi (zapoznanie się z dokumentacją, wywiad z rodzicami - badanie oczekiwań co do placówki, obserwacja i ewentualne badania dziecka, łagodzenie okresu aklimatyzacji w nowym środowisku).

2. Kwalifikacja uczniów ze stopniem niepełnosprawności (zbieranie dokumentów, kontrolne badania uczniów dla potrzeb Komisji Orzekającej o Niepełnosprawności), przygotowanie lub korekta zaleceń do pracy z uczniami z defektami sprzężonymi).

3. Udział w organizowaniu i przeprowadzaniu sprawdzianu w kl. VI i egzaminu w kl. III gimnazjum (kwalifikacja uczniów, rozmowy psychoedukacyjne w klasach egzaminacyjnych, udział w pracach komisji na terenie szkoły oraz praca egzaminatora w OKE).

4. Udział w posiedzeniach Zespołu Orzekającego przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (sprawy nauczań indywidualnych, aktualizacji Orzeczeń o kształceniu specjalnym).

5. W ramach preorientacji zawodowej w klasach gimnazjalnych ( organizowanie i udział w wycieczkach do szkół zawodowych, zebranie dla rodziców kl. III, przygotowanie informacji dla rodziców, pełna diagnoza psychologiczna uczniów kl. III, opinie psychologiczne, indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami na temat wyboru zawodu).

6. Kontrolne badania psychologiczne wszystkich uczniów na koniec każdego etapu nauczania (koniec kl. O, III, VI, IIIG) oraz w innych koniecznych przypadkach ( trudności w nauce, zaburzenia zachowania itp.).

7. Praca z rodzicami: udzielanie porad, informacji, wyjaśnień, omawianie wyników badań. W ramach wywiadówek - comiesięczne spotkania psychoedukacyjne.
Indywidualne rozmowy z rodzicami o charakterze interwencyjnym, informacyjnym czy terapeutycznym.

8. Udział w pracach wszystkich zespołów szkolnych, które przewidują obecność psychologa: np. zespół kwalifikujący do zajęć reedukacyjnych, zespoły wychowawcze, opracowywanie indywidualnych planów edukacyjno – wychowawczych. itp.

9. Stałe wszechstronne poznawanie możliwości i trudności uczniów poprzez obserwację wychowanków w sytuacji klasowo – lekcyjnej, na przerwach itp., rozmowy indywidualne.

10. Pomoc uczniom w sytuacjach trudnych, interwencje, rozmowy terapeutyczne, negocjacje.

Psycholog w swojej pracy współpracuje z dyrekcją placówki, pedagogiem, nauczycielami i wychowawcami oraz z lekarzami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, sądami, ośrodkami pomocy społecznej w miarę potrzeb uczniów.

(c) SOSW2 Kraków 2006 - 2024

wykonanie: YELLOWTEAM.PL