Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Kraków, Zamoyskiego 100
www.sosw2.pl
Jak korzystać z pomocy
Każdy rodzic lub opiekun, który niepokoi się rozwojem swojego dziecka, powinien niezwłocznie zgłosić się do poradni psychologiczno – pedagogicznej rejonowej lub specjalistycznej i w porozumieniu ze specjalistami dokonać wstępnej, wielospecjalistycznej diagnozy rozwoju dziecka, w wyniku której ustalone zostanie dalsze postępowanie.

Jeżeli zajdzie podejrzenie o nieprawidłowym rozwoju dziecka, rodzice zostaną zachęceni do pogłębiania diagnozy i osiągnięcia po profesjonalną pomoc specjalistów.
W trakcie prowadzonej pomocy rodzina otrzymuje precyzyjne informacje na temat stanu zdrowia dziecka, możliwości pomocy i najwłaściwszych działań wychowawczych.

Dzieci, które zostaną uznane za niepełnosprawne na podstawie odpowiedniego zaświadczenia lekarza, pediatry lub specjalisty, mogą otrzymać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i na tej podstawie będą miały zorganizowane zajęcia wczesnego wspomagania.

Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje każda rejonowa poradnia psychologiczno – pedagogiczna właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub poradnia specjalistyczna.

Skierowanie do konkretnej placówki, w której zajęcia będą realizowane, wydaje Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej – koordynujący organizację wczesnego wspomagania rozwoju w Krakowie. Nie jest konieczne posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wydawanego dla celów zasiłkowych przez Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.

(c) SOSW2 Kraków 2006 - 2021

wykonanie: YELLOWTEAM.PL